Smart-look > coaching > szkolenia > metody szkoleniowe

Dyskusja

Ta metoda polega na konwersacji między trenerem a uczestnikami lub między samymi uczestnikami. Wymusza w ten sposób na uczestnikach aktywny udział w szkoleniu

Dyskusja stosujemy w celu:
-"ożywienia” grupy,
-rozładowania napięcia,
-dogłębnej analizy problemu,
-ćwiczenia komunikacji,
-wyrażenia poglądów,

Case study – studium przypadku

Metoda polega na analizie konkretnych sytuacji dotyczących tematu szkolenia. Informacje uzyskane dzięki analizie sytuacji mogą posłużyć do lepszego zrozumienia zdarzenia w rzeczywistości. Metoda ta kształtuje umiejętność  analizy informacji oraz rozwiązywania problemów.

Case study sprzyja:
-umiejętności analizy informacji
-wyrażania własnych opinii
-pracy zespołowej
-twórczej pracy nad rozwiązywaniem problemu

Warsztat

Metoda wymaga podziału na kilka grup 3-4 osobowych, które zajmują się zadanym przez trenera problem. Następnie efekty są wspólnie omawiane i analizowane. Cały czas nad uczestnikami czuwa trener, który reaguje na pracę nad przydzielonym  zadaniem.

Gry

Są to edukacyjne formy pracy ściśle związane z tematem szkolenia, które mają na celu wprowadzenie rozluźnienia i eliminację znużenia. Gry te muszą być źródłem przykładów związanych z omawianym tematem. Metoda stosowana często pomiędzy kolejnymi modułami szkoleniowymi.

Cel gier:
-logiczne myślenie
-podejmowanie szybkich decyzji
-zdolności przywódcze
-nowe sposoby rozwiązywania problemów
-integracja

Praca z kamerą

Polega na zapisie wideo szkolenia a następnie na analizie wraz z trenerem. Głównej analizie podlegają elementy niewerbalne, które są trudne do dostrzeżenia na bieżąco: np. : mowa ciała, kontakt wzrokowy, odporność na stres. Analizowane są również elementy komunikacji werbalnej.


Praca z kamerą ma na celu:
-inspiracje zachowań poprzez konstruktywną krytykę
-wychwycenie niewykorzystanych do tej pory atutów uczestników
-motywację do działania poprzez porównanie z innymi

Techniki twórczego myślenia

Ta technika polega na zrozumieniu, dostrzeżeniu,  rozwiązaniu i formułowaniu problemów. Stosowanymi najczęściej tutaj technikami są: burza mózgów, analogia metafor, odwołanie się do fantazji, dzieciństwa, itp. Metoda ta czyni proces myślenia bardziej produktywnym, wydajnym i szybkim.

Obserwacja

Jest to metoda edukacji biznesowej, która polega na obserwacji zachowań dokonywanych w trakcie wykonywania ćwiczeń lub w trakcie pracy. Obserwacje są omawiane, co pozwala do ich usprawnienia. Analiza pracy jest także formą diagnozy potrzeb i punktem wyjścia do wytyczania ścieżki kariery zawodowej, szkoleń w zakresie wiedzy i umiejętności.

Konsultacje indywidualne

Są to indywidualne spotkania trenera z osobami, które wcześniej wzięły udział w szkoleniu. Tematem konsultacji są aspekty działań  związane z tematyką szkolenia: umiejętności, wiedza, postawa, wizerunek zewnętrzny, itp.

Copyright © 2010-2023 Smart-Look